top of page

Algemene voorwaarden

Vestiging: Gifts Busy Bee Liz, Omer de Vidtslaan 17a, 1760 Pamel 

Mailadres: busybeeliz@outlook.com

Telefoonnummer: +32 473 34 62 87

Ondernemingsnummer: BE0737.715.187

Identiteit van de verkoper: Van Cotthem Leslie 

Leslie Van Cotthem behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

busybeebox.com is een merknaam van Busy Bee Liz (BTW nummer hierboven te zien).

ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop Busybeeliz.com. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Gifts Busy Bee Liz middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Gifts Busy Bee Liz zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gifts Busy Bee Liz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gifts Busy Bee Liz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Gifts Busy Bee Liz en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Gifts Busy Bee Liz heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Gifts Busy Bee Liz is te allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen.

2

Aanbieding/overeenkomst

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn exclusief BTW (alle belastingen, taksen en diensten). We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling/betaling door Gifts Busy Bee Liz. Gifts Busy Bee Liz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gifts Busy Bee Liz dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Gifts Busy Bee Liz gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Gifts Busy Bee Liz .

2.5 De administratie van Gifts Busy Bee Liz geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Gifts Busy Bee Liz verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Gifts Busy Bee Liz verrichte leveringen. Gifts Busy Bee Liz erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het emailadres en telefoonnummer van Gifts Busy Bee Liz, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 Gifts Busy Bee Liz levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.9 Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Gifts Busy Bee Liz doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Gifts Busy Bee Liz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

3

Levering en verzending

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling nog eens gevraagd om uw ingevulde adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Gifts Busy Bee Liz dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. Indien Gifts Busy Bee Liz uw bestelling gratis heeft verzonden zal deze 2e levering niet gratis worden aangeboden door Gifts Busy Bee Liz. U kunt de goederen wel kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Gifts Busy Bee Liz dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant, tenzij er informatie ontbreekt voor personalisatie (bv. naam om te personaliseren van een artikel) waardoor we niet kunnen overgaan tot het afwerken van uw bestelling.

3.3 Onze verzendingen gebeuren steeds op uw risico, we verzenden met garantie via Bpost. Als je ons goederen terugzendt binnen de 8 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wilt houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. Wij raden aan om een pakket te verzenden met garantie via uw transportfirma.

3.4 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 werkdagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

4

Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW getoond en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de product informatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden.

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

5

Overmacht/bijzondere omstandigheden

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemie, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

6

eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Gifts Busy Bee Liz, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Gifts Busy Bee Liz zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7

intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Gifts Busy Bee Liz geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Gifts Busy Bee Liz garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Gifts Busy Bee Liz geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8

klachten en garantie

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gifts Busy Bee Liz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Klachten dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.3 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retourneren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

 

8.4 Mocht een niet gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u dit binnen 8 werkdagen terugsturen.

 

8.5 U geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Gifts Busy Bee Liz van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

9

persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Gifts Busy Bee Liz. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gifts Busy Bee Liz.

 

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gifts Busy Bee Liz over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Gifts Busy Bee Liz. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

9.4 De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Gifts Busy Bee Liz voor direct marketing doeleinden.

10

diversen

10.1 Indien de klant aan Gifts Busy Bee Liz schriftelijk opgave doet van een adres, is Gifts Busy Bee Liz gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Gifts Busy Bee Liz een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door Gifts Busy Bee Liz gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gifts Busy Bee Liz deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Gifts Busy Bee Liz is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

11

toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

11.2 Link naar het Europees platform voor de regeling van consumentengeschillen: ec.europa.eu/odr

11.3 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest. 

12

Bestelproces

Stap 1: Winkelmandje vullen

De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen

Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt

Achterliggend maakt het webshop-systeem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op betaling".

Stap 4: Bestelling betalen

De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaalt de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling. 

Stap 5: Bevestiging van de bestelling 

Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedank pagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging. Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen. Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op "wachten op betaling" staan en ontvangt de klant een e-mail met de bestelbevestiging én met een duidelijke melding dat de bestelling nog niet betaald is. In die melding vindt de klant ook een unieke betaallink terug. Als de klant op die link klikt, dan kan hij de bestelling alsnog betalen. Deze link is ook terug te vinden in het account van de klant bij "mijn bestellingen". Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft (indien beschikbaar) en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één of twee weken na het plaatsen van de bestelling. 

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas opgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

13

Cookies

Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies voor bepaalde tijd op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met het plaatsen van deze cookies. 

14

Gebruik beelden webshop

Delen van foto's en afbeeldingen uit onze webshop is enkel toegestaan mits naamsvermelding (Gift Busy Bee Liz) en mits toevoeging van duidelijke link naar www.busybeesbox.com

bottom of page